El present document, recull de dictàmens, perquè és massa pretensiós dir-ne llibre, ve al cas de l’resultat de l’actuació com a lobby davant la UE de l’associació que tinc el plaer de presidir, ASPERTIC. Aquesta va realitzar enormes esforços perquè s’aprovés la Directiva (UE) 2019/1937 de Parlament Europeu i de Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions de el Dret de la Unió.

La metodologia per fer servir aquest document, és simple. En aquest pròleg hi ha les conclusions a què s’ha arribat en cadascun dels dictàmens que s’han inclòs en l’obra. Entenem que, a efectes pràctics és més senzill llegir les conclusions i després buscar l’argumentació de fons a cas a cas.

També a suggeriment de diverses persones hem inclòs unes notes prèvies perquè es pugui entendre millor que és i què passa a Brussel·les; és a dir com es cuinen les coses en el principal centre de poder d’Europa.

Alfinal consta l’agraïment dels que han aportat el seu gra de sorra a aquest conjunt d’estudis, sent considerats, al menys per mi, coautors.