Legislació consolidada que d’us comú, segons l’idioma

Legislació consolidada de telecomunicacions per matèries

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Legislacion/LegilacionMaterias/Paginas/index.aspx

Diari Oficial de la Generaltat

http://dogc.gencat.cat/ca

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

Butlletí Oficial del Estat

https://www.boe.es/buscar/

BORME-ONLINE

https://app.bormeonline.com/

CERCADOR DE LEGISLACIO I JURISPRUDÈNCIA EUROPEES

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es