De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que desenvolupa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), li cal saber:

Que, les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un tractament automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat demanada en cada cas. Aquestes dades es recolliran a través dels formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’usuari.

Les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

La informació que l’usuari posa en el nostre coneixement a través del formulari de denúncia, ens pot obligar a posar-nos en contacte amb un o diversos especialistes, tots obligats pel seu secret professional. No s’estableix en cap cas una altra política de cessió de dades personals. L’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació, oblit, portabilitat, suspensió de tractament, i cancel·lació, en compliment del que estableix la LOPDGDD, a la seu de Aspertic, el seu e-mail o la pàgina a l’efecte posada.

CIF: G-66966227
Adreça: Plaça del Sol 19-20 Baixos esquerre, 08012 Barcelona (Barcelona).
Correu: aspertic@aspertic.org
Pàgina: https://box.viadenuncia.net/0695798211
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección: 1ª / Número Nacional: 617291

L’accés i navegació a aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions d’ús. L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web de conformitat amb la legalitat vigent.

Les dades que l’usuari ens dóna, no seran mai cedides, excepte per manament judicial o pel que li hem descrit anteriorment. Aspertic, a més, assumeix, en la informació que fa servir, un codi de conducta que va més enllà de la pròpia norma, sent els seus principis orientadors els següents:

Principis generals

Legalitat

Els serveis que s’ofereixen estan sotmesos a la legalitat vigent; Aspertic es compromet a no acceptar ni estimular pràctiques il·legals o contràries a la moral.

Honestedat

Les informacions contingudes en la documentació que s’utilitzi, estaran redactades d’una manera transparent, comprensible i raonable. Aspertic, es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al seu adequat funcionament Aspertic utilitza els següents prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat:
* wordpress
* Dondominio (registre de dominis)

Responsabilitat

Aspertic. assumeix la responsabilitat de la informació que posa a disposició dels usuaris de la pàgina.

Confidencialitat

Per causa de l’activitat, tots els subjectes que participen en la prestació de serveis han de ser identificables al peticionari de serveis, però en la seva activitat més enllà de la relació professional, tenen dret a preservar l’anonimat. En el mateix sentit, el peticionari de serveis té dret a mantenir el seu anonimat, d’així desitjar-ho.

Protecció de la dignitat humana

El respecte a la dignitat humana implica tutelar la vida, impedint qualsevol classe de discriminació social, religiosa, ètnica, cultural, política, sexual o per discapacitat física o psíquica.

Protecció dels menors

La protecció dels menors suposa rebutjar la seva utilització, especialment amb objectius poc clars, i mantenir una actitud de cautela en la difusió de continguts potencialment nocius per a la infància.

Protecció de l’ordre públic

D’acord amb el respecte a les lleis que regulen l’ordre públic, Aspertic no serà vehicle de missatges que incitin a l’ús de la violència o a la participació en activitats delictives.

Protecció de la vida privada

El respecte als drets i llibertats fonamentals obliga a tutelar la vida privada, les dades personals i el secret de les comunicacions. Tot i així, ens reservem el dret de posar-nos en contacte amb vostè, les vegades que calgui, per informar de canvis legislatius, operatius i material intel·lectual o tecnològic que estimem pugui necessitar.

Protecció del consumidor en el marc del comerç electrònic

En les activitats que no siguin pròpies de l’activitat de prestació de serveis s’han de respectar els principis de transparència i accessibilitat, sotmetent-se a les normatives de protecció del consumidor.

Dret de propietat intel·lectual i industrial

Aspertic expressa la seva voluntat de tutelar el dret, d’existir, dels autors a les seves creacions intel·lectuals i industrials, d’acord amb la normativa vigent. Això no obsta que s’entengui que s’aposta principalment pels mecanismes de la cultura lliure i del programari no propietari, tot i així, aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent la seva programació, textos, imatges, so, fotografies, disseny gràfic, logos i qualsevol altre material o element que apareix al web són propietat de titular o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a titular (SafeCreative).

Els noms comercials, marques o signes distintius exposats en aquestes pàgines estan registrats i són propietat dels seus legítims titulars. Tots els drets estan reservats. El titular no concedeix cap tipus de llicència o autorització a l’usuari del web sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el web i els serveis oferts pel mateix. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública, totals o parcials, o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l’autorització exprés per part de la titular i dels propietaris de les marques, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, que penalitza la legislació vigent. El titular es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Enllaços

En el cas que en el web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet,Aspertic. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, Aspertic. assumirà responsabilitats pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’Exclusió

Aspertic. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ús.

Conflictes

Aspertic. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar; a títol enunciatiu i mai limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat, des del primer moment, totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Qualsevol conflicte sorgit per la prestació de serveis requerida, o per d’utilització de la pàgina se sotmetrà al fur i jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona. Si hi ha relació amb un tercer professional, Aspertic queda exonerada de les responsabilitats fruit d’aquesta relació amb plena indemnitat, no responsabilitzant-se ni reconeixent la relació de prestació de serveis entre el peticionari i el prestador.

Plugins socials

En el nostre Lloc Web oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l’Usuari és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a Aspertic Per tant, l’usuari ha d’estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les seves dades personals de la respectiva xarxa social. Tant si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.