1. VISIÓ GENERAL DE LA DIRECTIVA UE / 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 23 D’OCTUBRE DE 2019, RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE INFORMIN SOBRE INFRACCIONS DEL DRET DE LA UNIÓ. (DIRECTIVA whistleblowers)

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN: La Directiva UE/2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. (Directiva Whistleblowers), una visión General. Este Saber més…